Jak fungujeme?

Níže jsou naše všeobecné obchodní podmínky. Prosíme, věnujte jim pozornost.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti ELOS Technologies s.r.o.

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

 1. „Poskytovatelem“ společnost ELOS Technologies s.r.o., se sídlem Americká 415/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 283 27 691, DIČ: CZ28327691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151628. Poskytovatel při uzavírání a plnění Smluv podle těchto všeobecných obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.
 2. „Zákazníkem“ osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti má zájem s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek; zákazníkem nemůže být spotřebitel.
 3. „Smluvními stranami“ Poskytovatel a Zákazník.
 4. „Službou“ služba poskytovaná Poskytovatelem v oblasti IT, zejména pak služba v oblasti poskytování poradenství, implementace, podpory a údržby software, přeprodeje služeb a produktů třetích osob či vývoje specifických IT řešení na míru.
 5. „Cloudovou Službou“ typ Služby, při jejímž poskytování jsou jednotlivé zdroje, služby či aplikace, které Zákazník využívá, umístěny mimo jeho počítač a práce s nimi probíhá zpravidla na vzdálených zařízeních, ke kterým má Zákazník vzdálený přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní, zejména služby typu Infrastucture as a service (IaaS), Software as a service (SaaS) a Platform as a service (PaaS).
 6. „Smlouvou“ smlouva o poskytnutí Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 7. „Odměnou“ peněžité plnění placené Zákazníkem Poskytovateli za poskytování Služeb.
 8. „VOP“ tyto všeobecné obchodní podmínky.
 9. „Dílčími obchodními podmínkami“ obchodní podmínky blíže upravující podmínky poskytování jednotlivých typů Služeb, dostupné na Internetových stránkách na adrese www.elos.navy/cs/VOP
 10. „Internetovými stránkami“ webová prezentace na www.elos.navy

 

II. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují obecné podmínky smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem týkajících se poskytování Služeb.
 2. Otázky neupravené Smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, případně jiným písemným ujednáním mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, nebo Dílčími obchodními podmínkami Poskytovatele týkajícími se konkrétního typu Služby se řídí těmito VOP. Otázky neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Tyto VOP jsou volně dostupné na Internetových stránkách na adrese www.elos.navy/cs/VOP a Zákazníkovi je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) nebo uložením souboru obsahující tyto VOP, který Poskytovatel zašle Zákazníkovi v příloze e-mailové zprávy s nabídkou na uzavření Smlouvy.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit. Změny VOP Poskytovatel zpřístupní na Internetových stránkách na adrese www.elos.navy/cs/VOP; změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění, přičemž předchozí znění VOP tím pozbývá účinnosti. Pro účely poskytnutí Služby Zákazníkovi je účinné vždy znění VOP účinných v okamžiku poskytování Služby. V případě, že Zákazník se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět dle čl. XII odst. 3 těchto VOP.

                                                           

III. Postup při uzavírání Smlouvy

 1. Prezentace na Internetových stánkách obsahuje informace o Službách, přičemž prezentace má pouze informativní charakter a nelze ji považovat za nabídku k uzavření Smlouvy.
 2. V případě, že Zákazník má zájem o uzavření Smlouvy, je povinen zaslat Poskytovateli písemnou poptávku Služby, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na Internetových stránkách, e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou na Internetových stránkách v záložce „Kontakty“, nebo písemně na adresu uvedenou na Internetových stránkách v záložce „Kontakty“. Poptávka Zákazníka musí obsahovat pravdivé a úplné údaje potřebné pro řádné vyhodnocení poptávky ze strany Poskytovatele a pro sestavení následné nabídky Služby ze strany Poskytovatele, zpravidla alespoň: identifikační a kontaktní údaje Zákazníka, přesnou specifikaci poptávané Služby, předpokládaný termín dodání Služby. Poptávka má informativní charakter a nelze ji považovat za nabídku k uzavření Smlouvy.
 3. Po vyhodnocení poptávky Zákazníka Poskytovatel zašle Zákazníkovi písemnou nabídku na uzavření Smlouvy na poskytnutí předmětné Služby opatřenou podpisem Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka. Nebude-li nabídka obsahovat lhůtu pro její přijetí ze strany Zákazníka, činí lhůta pro přijetí nabídky ze strany Zákazníka 30 (třicet) dnů ode dne odeslání nabídky na e-mailovou adresu Zákazníka; marným uplynutím této lhůty nabídka pozbývá účinnosti. Poskytovatel je oprávněn nabídku ve lhůtě pro její přijetí odvolat.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Poskytovateli doručeno písemné přijetí nabídky ze strany Zákazníka. Přijetí nabídky musí být Poskytovateli doručeno během doby platnosti nabídky a musí být bezvýhradné. Přijetí nabídky může být učiněno pouze:
 5. ve fyzické listinné formě opatřené podpisem Zákazníka; v takovém případě musí být přijetí nabídky doručeno na adresu Poskytovatele uvedenou na Internetových stránkách v záložce „Kontakty“;
 6. v elektronické formě v podobě e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu Poskytovatele sales@elostech.cz, jejíž přílohou bude nabídka opatřená podpisem Zákazníka v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (pdf); nebo
 7. V elektronické formě v podobě e-mailové zprávy odeslané z e-mailové adresy Zákazníka doručené na e-mailovou adresu Poskytovatele sales@elostech.cz, z níž bude vyplývat, že Zákazník akceptuje nabídku bezvýhradně, a jejíž přílohou bude nabídka.
 8. Písemný projev vůle Zákazníka obsahující dodatky, výhrady, omezení či jiné změny oproti nabídce Poskytovatele, a to i ve zdánlivě nepodstatném detailu, není přijetím nabídky Poskytovatele a je považován za novou nabídku k uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka a nedochází k uzavření Smlouvy. V případě, že Poskytovatel bude s takto změněnou nabídkou k uzavření Smlouvy souhlasit, bude Smlouva uzavřena doručením přijetí nabídky Zákazníka ze strany Poskytovatele ve fyzické listinné podobě anebo ve formě e-mailové zprávy, jejíž přílohou bude nabídka Zákazníka podepsaná Poskytovatelem v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (pdf), zaslaná na e-mailovou adresu Zákazníka. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo akceptovat nabídku Zákazníka tak, že se podle ní zachová, tedy tím, že Zákazníkovi poskytne Službu nebo začne s poskytováním Služby Zákazníkovi.
 9. Poskytovatel je dále oprávněn nabídku na uzavření Smlouvy zaslat Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz do internetové aplikace PandaDoc dostupné na internetových stránkách pandadoc.com, po jehož otevření bude zobrazen obsah nabídky. V případě uzavírání Smlouvy prostřednictvím internetové aplikace PandaDoc je Smlouva uzavřena okamžikem potvrzení vyplněné a podepsané Smlouvy ze strany Zákazníka; potvrzením se rozumí klepnutí na tlačítko “Finish” v rámci internetové aplikace PandaDoc.
 10. Poskytovatel je oprávněn jednání o uzavření Smlouvy kdykoliv ukončit.
 11. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a nemá proti nim žádných výhrad.

 

IV. Služba a její poskytnutí

 1. Poskytovatel je povinen Službu poskytovat Zákazníkovi řádně, s odbornou péčí, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, a v souladu se Smlouvou a s pokyny a požadavky Zákazníka.
 2. Spočívá-li Služba v poskytování konzultací, poradenství, přeprodeje služeb a produktů třetích osob či plnění obdobného typu, je Služba poskytnuta Zákazníkovi okamžikem řádného poskytnutí konzultace, poradenství, přeprodeje služeb a produktů třetích osob či plnění obdobného typu. O poskytnutí Služby typu konzultace nebo poradenství může být dle dohody Smluvních stran sepsán předávací protokol; ustanovení čl. IV odst. 3 věty druhé a třetí těchto VOP platí obdobně.
 3. Spočívá-li Služba v provedení díla, např. ve vytvoření softwarového řešení, vývoji, implementace či údržby software, je Služba poskytnuta okamžikem řádného dokončení a předání díla Zákazníkovi. O předání díla bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, přičemž k převzetí dokončeného díla bude Zákazník vyzván Poskytovatelem v přiměřené lhůtě. Zákazník je kromě převzetí díla na základě předávacího protokolu oprávněn převzít dílo bez výhrad rovněž tím způsobem, že:
  1. nepodepíše předávací protokol přesto, že dílo bylo dokončeno v souladu se Smlouvou a přesto, že Zákazník byl k převzetí dokončeného díla Poskytovatelem v přiměřené lhůtě vyzván, nebo
  2. zaplatí odměnu za poskytnutí Služby Poskytovateli.
 4. V případě, že v rámci Služby bude Poskytovatel implementovat Poskytovatelem dodaný software na hardware užívaný Zákazníkem, zavazuje se Poskytovatel zajistit, aby takový software neobsahoval žádný počítačový program, programový kód, programovací instrukci nebo soubor programovacích instrukcí, které mohou poškodit, narušit či jinak negativně ovlivnit užití software, hardware nebo jiných přístrojů či síťových funkcí k účelu pro který jsou určeny, jakož i dostupnost, integritu a důvěrnost dat či datových souborů Zákazníka, zejména pak viry, červy, trojské koně, spyware, malware a programy úmyslně obsahující neužitečné, rušivé nebo škodlivé funkce.
 5. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou součinnost tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy a došlo k řádnému poskytnutí Služby.
 6. Zákazník bere na vědomí, že poskytování potřebné součinnosti ze strany Zákazníka může být nezbytným předpokladem řádného poskytování Služby ze strany Poskytovatele. Zákazník dále bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti nebo prodlení s poskytnutím součinnosti z jeho strany může mít za následek prodloužení termínu poskytnutí Služby nebo termínu jejího dokončení či negativní vliv na její kvalitu.
 7. Poskytovatel není odpovědný za výsledky činností, k nimž jsou Služby Zákazníkem užívány.

 

V. Práva z vadného plnění

 1. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Služba při poskytnutí Zákazníkovi, byť se projeví až později. Právo Zákazníka z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.
 2. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník o vadě Služby věděl před jejím poskytnutím, zejména v případě, že Zákazníkovi byla pro tuto vadu poskytnuta sleva, pokud vadu způsobila po poskytnutí Služby Zákazníkovi vnější událost mimo vůli Poskytovatele, pokud vadu způsobil Zákazník, jeho pracovník nebo smluvní partner, zejména nesprávným užíváním, jednáním v rozporu s pokyny Poskytovatele, nesprávnou údržbou, zásahem Zákazníka, jeho pracovníka nebo smluvního partnera, či v případě, že je vada důsledkem nevhodného pokynu či požadavku Zákazníka, na jehož nevhodnost jej Poskytovatel předem upozornil.
 3. Zákazník je oprávněn reklamovat vadu písemně nebo osobně na adrese sídla Poskytovatele nebo zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu sales@elostech.cz. Reklamace vady musí obsahovat dostatečně přesný popis reklamované vady tak, aby Poskytovatel mohl reklamovanou vadu věcně posoudit a vyhodnotit oprávněnost reklamace, zpravidla alespoň: identifikační a kontaktní údaje Zákazníka, termín dodání Služby, přesnou a srozumitelnou specifikaci reklamované vady Služby, den zjištění vady Služby, Zákazníkem preferovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. V případě reklamace, která nebude obsahovat údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, Poskytovatel Zákazníka vyzve k doplnění potřebných údajů a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud Zákazník v Poskytovatelem poskytnuté lhůtě potřebné údaje nedoplní, bere Zákazník na vědomí, že k takové neúplné reklamaci se nepřihlíží.
 5. Zákazník je povinen oznámit vadu Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 6. Bude-li to potřebné pro posouzení a vyřízení reklamace, je Zákazník na žádost Poskytovatele povinen umožnit Poskytovateli, resp. jeho pracovníkům či dodavatelům, které Poskytovatel k vyřízení reklamace použije, přístup do prostředí a k IT zdrojům Zákazníka (zejména k hardware a/nebo software), na kterém se vyskytuje reklamovaná vada, a poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace.
 7. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě.

 

VI. Odměna a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen Poskytovateli za poskytnutí Služby zaplatit Odměnu v sjednané výši. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné výši.
 2. Není-li ujednáno jinak, je Odměna splatná nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) Poskytovatelem.
 3. Poskytovatel je povinen řádně vystavený daňový doklad (fakturu) doručit Zákazníkovi; není-li ujednáno jinak, bude daňový doklad (faktura) doručena Zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Zákazníka.
 4. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat všechny zákonem vyžadované náležitosti, je Zákazník oprávněn jej bez zbytečného odkladu vrátit zpět Poskytovateli a požadovat řádné vystavení daňového dokladu (faktury). V případě, že Zákazník bude mít výhrady k fakturované částce, je povinen je sdělit Poskytovateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení; Zákazník bere na vědomí, že nesdělí-li Poskytovateli výhrady k fakturované částce v uvedené lhůtě, je bez dalšího povinen fakturovanou částku Poskytovateli zaplatit.
 5. V případě prodlení Zákazníka s placením Odměny je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedno promile) z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení; právo Poskytovatele na zaplacení zákonného úroku z prodlení ani právo na náhradu škody tím nejsou dotčena.

 

VII. Práva duševního vlastnictví

 1. Poskytovatel prohlašuje, že poskytováním Služby nedoje k neoprávněnému zásahu do práv duševního vlastnictví třetích osob.
 2. Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, pak v případě, že při činnosti Poskytovatele při poskytování Služby na základě Smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, bude případné poskytnutí licence k takto vytvořenému autorskému dílu předmětem předávacího protokolu, kterým dochází k poskytnutí Služby, bude-li takový předávací protokol mezi stranami sepsán. Nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak, nabývá poskytnutí licence k autorskému dílu účinnosti okamžikem úplného zaplacení Odměny za poskytnutou Službu. Nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak, udělená licence bude nevýhradní, určená k užití autorského díla k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a způsobem tomu odpovídajícím, a to bez časového či územního omezení. Nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak, je výše úplaty za poskytnutí licence již zohledněna v Odměně za Službu, při jejímž poskytování došlo k vytvoření autorského díla.
 3. Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, Zákazník není oprávněn po nabytí účinnosti licence ujednané v rámci předávacího protokolu o předání dokončené Služby poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 4. Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, Zákazník není oprávněn po nabytí účinnosti licence ujednané v rámci předávacího protokolu o předání dokončené Služby autorské dílo měnit, upravovat, doplňovat, spojovat s jinými autorskými díly a nehotové autorské dílo dokončit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 

VIII. Obecná ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se vztahuje pouze na situace, kdy je Poskytovatel v postavení správce osobních údajů; situace, kdy je v postavení správce osobních údajů Zákazník a Poskytovatel je v postavení zpracovatele osobních údajů, jsou blíže upraveny v čl. IX. a X. těchto VOP.
 2. Poskytovatel se zavazuje s osobními údaji nakládat v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Účelem zpracování osobních údajů je splnění Smlouvy a poskytování Služeb, včetně jednání Poskytovatele a Zákazníka před uzavřením Smlouvy nebo před započetím poskytování Služeb, výkon práv a povinností Poskytovatele vyplývajících z poskytování Služeb či plnění povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů a ochrana práv a oprávněných zájmů Poskytovatele. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 1. písm. b), c) a f) GDPR.
 4. Udělí-li Zákazník, který je fyzickou osobou, samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou Poskytovatelem zpracovány i za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu Zákazníka o zasílání takových sdělení. Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR.
 5. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.
 6. Poskytovatel prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování ani k jejich předání do zahraničí či třetím osobám, s výjimkou společnosti Knowledge Factory, s.r.o., IČO: 030 45 081, nebude-li ujednáno jinak.
 7. Zákazník, který je fyzickou osobou, má právo odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

IX. Zpracování osobních údajů spravovaných či zpracovávaných Zákazníkem
 1. Vzhledem k povaze Služeb poskytovaných Poskytovatelem může dojít k tomu, že Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům spravovaným či zpracovávaným Zákazníkem a v rámci poskytování Služeb může docházet k zpracování takových osobních údajů Poskytovatelem; v takovém případě má Poskytovatel postavení zpracovatele osobních údajů.
 2. V případě, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje spravované či zpracovávané Zákazníkem, se Smluvní strany zavazují uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EE) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, která upraví práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů.

 

X. Ochrana osobních údajů v rámci Cloudových Služeb
 1. Ustanovení tohoto článku VOP blíže upravují ochranu osobních údajů, které Zákazník poskytne nebo ke kterým může mít Poskytovatel přístup v rámci Cloudové Služby poskytované Zákazníkovi, zejména pak osobní údaje, které Zákazník ukládá na vzdálená zařízení, ke kterým má vzdálený přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní, ať se již jedná o vzdálená zařízení ve vlastnictví třetí osoby nebo ve vlastnictví Zákazníka.
 2. Zákazník bere na vědomí, že v případě Cloudových Služeb je správcem osobních údajů Zákazník, neboť ten určuje konečný účel a prostředky zpracování osobních údajů a rozhoduje o poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování. Za dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů je tak odpovědný Zákazník.
 3. Poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů v tom případě, že za účelem poskytování Cloudových Služeb zajišťuje prostředky a platformu a současně jedná jménem Zákazníka, nebo v případě, že v rámci poskytování Cloudových Služeb má přístup k osobním údajům poskytnutým Zákazníkem a tyto zpracovává. Vzhledem k povaze Cloudových Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi tak Poskytovatel bude zpravidla v postavení zpracovatele osobních údajů.
 4. V případě, že Poskytovatel bude zpracovatelem osobních údajů nebo v případě, že bude pověřen zpracováním osobních údajů pro Zákazníka, zavazují se Smluvní strany uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EE) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, která upraví práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů.

 XI. Ochrana informací, databází a jiných údajů Zákazníka

 1. V případě, že Zákazník pro účely poskytnutí Služby umožní Poskytovateli přístup k informacím, databázím, údajům, software či k jinému předmětu práva duševního vlastnictví, a Poskytovatel bude za účelem poskytnutí Služby potřebovat tyto podklady užít, upravit je či do nich jiným způsobem zasáhnout, zavazuje se Zákazník poskytnout Poskytovateli veškeré potřebné přístupové údaje a v případě potřeby zajistit souhlas vykonavatelů práv duševního vlastnictví s užitím, úpravou či jiným zásahem ze strany Posktovatele, a to před zahájením poskytování Služby ze strany Poskytovatele; Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel automaticky předpokládá, že Zákazník disponuje veškerými potřebnými souhlasy ze strany vykonavatelů práv duševního vlastnictví k dílům, která může Poskytovatel během poskytování Služby důvodně užít, změnit je či do nich jinak zasáhnout.
 2. Zákazník se zavazuje přijmout veškerá potřebná opatření na ochranu svých informací, databází či jiných údajů, zejména pak provádět pravidelná každodenní zálohování; Poskytovatel není odpovědný za ztrátu či znehodnocení jakýchkoliv informací, databází či jiných údajů Zákazníka, jejichž ztrátě či znehodnocení by bylo možné zabránit pravidelným každodenním zálohováním ze strany Zákazníka.

 

XII. Mlčenlivost

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost a nesdělit třetím osobám žádné skutečnosti, informace, databáze či údaje o jejich činnosti, o jejich poměrech, výrobcích či službách, o jejich obchodních partnerech či zákaznících a jakékoliv jiné informace související s aktivitami Smluvních stran, které mají určitou hodnotu a jsou tak způsobilé přinést někomu prospěch nebo poškodit některou Smluvní stranu nebo které některá Smluvní strana označila za důvěrné, tajné či jiným obdobným způsobem nebo jejichž důvěrná povaha vyplývá z jejich podstaty nebo z okolností známých Smluvním stranám a u kterých se tak dá předpokládat zájem na jejich utajení, zejména pak informace o pracovních metodách, obchodních a cenových strategiích, technických postupech a zařízeních, o vývoji rentability a obratu nebo o marketingových, distribučních, personálních a jiných obchodních rozhodnutích, a to bez ohledu na to, jak se Smluvní strany o těchto skutečnostech, informacích či údajích dozvěděly, s výjimkou případů, kdy je sdělení takových skutečností, informací či údajů nutné pro plnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou dále povinny nevyužít či nezneužít tyto skutečnosti, informace či údaje ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch třetích osob či v neprospěch druhé Smluvní strany.
 2. Závazek mlčenlivosti trvá po dobu 3 (tří) let ode dne uzavření Smlouvy.

 

XIII. Závazek zdržet se odlákání pracovníků Poskytovatele

 1. Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání směřujícího k odlákání pracovníka Pokytovatele, jehož prostřednictvím Poskytovatel Zákazníkovi poskytuje Službu, či se na poskytování Služby podílí, zejména se zdržet nabízení uzavření pracovněprávního, obchodního či obdobného vztahu s daným pracovníkem Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že porušení této povinnosti může negativně olivnit schopnost Poskytovatele poskytovat Služby řádně a včas a rovněž tak může způsobit vznik škody na straně Poskytovatele.
 2. Závazek Zákazníka dle odst. 1 tohoto článku VOP trvá po celou dobu poskytování Služby Zákazníkovi a dále po dobu 1 (jednoho) roku od poskytnutí Služby Zákazníkovi.
 3. V případě porušení závazku Zákazníka dle odst. 1 tohoto článku VOP je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), a to do 15 (patnácti) dnů na písemnou výzvu Poskytovatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody ve výši převyšující smluvní pokutu.

 

XIV. Ukončení Smlouvy

 1. Není-li ve Smlouvě, jiném písemném ujednání či Dílčích obchodních podmínkách uvedeno jinak, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že:
  1. usnesením příslušného soudu bude zjištěn úpadek druhé Smluvní strany,
  2. druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo
  3. druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruší Smlouvu a toto porušení neodstraní ani nenapraví ani v dodatečně písemně poskytnuté přiměřené lhůtě k odstranění či nápravě porušení, která nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dnů.
 2. Není-li ve Smlouvě, jiném písemném ujednání či Dílčích obchodních podmínkách uvedeno jinak, je Poskytovatel dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník:
  1. bude v prodlení s placením sjednané odměny za poskytnutí Služby delším než 10 (deset) pracovních dní nebo
  2. bude i přes výzvu ze strany Poskytovatele v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro poskytnutí Služby delším než 10 (deset) pracovních dní.
 3. V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou VOP dle čl. II odst. 4 těchto VOP, je Zákazník oprávněn Smlouvu ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zveřejnění změněných VOP písemně vypovědět; písemná výpověď musí být doručena na adresu sídla druhé Smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně. V případě, že Zákazník z uvedeného důvodu Smlouvu vypoví, není pro něj změněné znění VOP účinné; v opačném bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že změněné znění VOP je pro něj účinné okamžikem jejich zveřejnění.
 4. Další způsoby či podmínky ukončení Smlouvy mohou být upraveny přímo ve Smlouvě, v jiném písemném ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem či v Dílčích obchodních podmínkách.
 5. Odstoupení od Smlouvy z dalších důvodů předpokládaných zákonem se neuplatní.
 6. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na specifický charakter Služeb si v případě odstoupení od Smlouvy nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění; ustanovení § 2993 občanského zákoníku se neuplatní.

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP, Smlouva a právní poměry z nich vzešlé a s nimi související se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1729, § 1753, § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2993 občanského zákoníku.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení těchto VOP obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.
 4. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit identifikační údaje Zákazníka na Internetových stránkách v záložce „Zákazníci“ a v dalších marketingových materiálech jako svého referenčního zákazníka.
 5. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se sjednává místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele jako soudu prvního stupně pro projednání a rozhodnutí veškerých sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti; v případě, kdy je k projednání a rozhodnutí takového sporu věcně příslušný krajský soud, je místně příslušným Městský soud v Praze.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1. 2021